Regulamin

1.       Definicje:

1)      Usługodawca – administratorem serwisu itaaz.pl jest TOMART Rafał Liwarski, ul. Grażyny Bacewicz 2/50, 42-224 Częstochowa, Regon: 240319299, NIP: 949 192 55 09

2)      Serwis – serwis itaaz.pl jest platformą łączącą Projektantów z Klientami chcącymi zakupić produkt z gotową grafiką lub zdjęciem.

3)      Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do korzystania z usług świadczonych przez Serwis itaaz.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

4)      Produkt – spersonalizowana wizytówka, pocztówka, kubek lub inny gadżet z nadrukiem własnym lub od Projektanta dostępny w Serwisie.

5)      Cena – cena produktu wraz z grafiką własną lub projektanta. Wszystkie ceny w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

6)      Klient – Użytkownik Serwisu, który poprzez Serwis itaaz.pl kupuje produkt.

7)      Projektant – Użytkownik Serwisu, który w Serwisie itaaz.pl umieszcza swoje projekty do dalszej sprzedaży przez Serwis.

8)      Projekt – grafika lub zdjęcie oferowana do sprzedaży przez Projektanta w Serwisie itaaz.pl będąca jego własnością.

9)      Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.       Serwis:

1)      Właścicielem Serwisu itaaz.pl jest firma Tomart Rafał Liwarski, dalej w skrócie Tomart

2)      Usługi świadczone przez firmę Tomart polegają na sprzedaży spersonalizowanych produktów jak materiały promocyjne, prezenty , gadżety, odzież, do których wykorzystuje pliki graficzne przesyłane przez Klientów lub Użytkowników za pomocą platformy internetowej itaaz.pl

3)      Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

4)      Korzystanie z usług Serwisu w roli Projektanta wymaga skontaktowania się z Usługodawcą, poprzez email lub podanie swojego adresu email w zakładce Sprzedawaj.

5)      Znaki firmowe “itaaz”, “itaaz.pl” są własnością firmy Tomart i podlegają prawnej ochronie. Materiały znajdujące się na stronie nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody Właściciela serwisu.

6)      Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia Projektu lub zdjęcia przesłanego przez projektanta do sprzedaży jeśli będzie on naruszał przepisy ustawowe lub prawa osób trzecich.

7)      Serwis zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług. Jednocześnie Serwis zastrzega prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne.

3.       Użytkownik:

1)      Użytkownikiem może być zarówno Klient jak i Projektant

2)      Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem mogą być osoby, które ukończyły 13 lat ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą zaciągać zobowiązania albo nabywać prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)      Użytkownik ma możliwość zarejestrować się w Serwisie poprzez formularz rejestracji lub w czasie składania zamówienia.

4)      Użytkownik rejestrując się w Serwisie i wypełniając formularz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5)      Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez itaaz.pl na warunkach określonych w dziale Polityka Prywatności niniejszego regulaminu.

6)      Dzięki rejestracji Użytkownik otrzymuje osobiste konto w Serwisie, do którego może dostać się poprzez podanie loginu i hasła. Hasło to jest znane tylko Użytkownikowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i loginu, a także jest odpowiedzialny za czynności wykonywane w ramach konta i hasła.

7)      Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników Serwisu.

8)      Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do historii swoich transakcji.

9)      Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby, składanie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji.

10)   Użytkownik zgadza się modyfikować, kopiować, adaptować kodu źródłowego oraz w żaden inny sposób używać jakiegokolwiek fragmentu Serwisu  oraz jego zawartości w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

4.       Produkt – spersonalizowana wizytówka, pocztówka, kubek lub inny gadżet z nadrukiem własnym lub od Projektanta dostępny w Serwisie. Asortyment produktów może zwiększać się  lub zmniejszać w przypadku produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży, o czym Serwis będzie informował Projektantów z odpowiednim wyprzedzeniem

5.       Cena – cena produktu wraz z grafiką własną lub projektanta. Wszystkie ceny w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Obowiązuje cena widniejąca w chwili zamawiania produktu. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów dostępnych na stronie internetowej

6.       Klient – osoba kupująca w Serwisie spersonalizowany produkt, która zapoznała się z regulaminem serwisu i  zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1)      Składanie i realizacja Zamówień

 • Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie internetowym itaaz.pl jest jednoznaczne z tym, że Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych kontaktowych przez Klienta.
 • Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez itaaz.pl jest prawidłowe złożenie przez Klienta zamówienia – podanie niezbędnych informacji, przesłanie projektu, a także dokonanie przez Klienta odpowiednich płatności oraz ich zaksięgowanie na koncie firmowym itaaz.pl.
 • Jeżeli termin realizacji produktu z przyczyn niezależnych od Serwisu miałby ulec zmianie, Klient od razu zostanie o tym poinformowany.
 • W zakresie praw autorskich do materiałów przesłanych przez Klienta w zamówieniu, Serwis zdany jest na oświadczenie Klienta o przysługiwaniu mu praw do wykorzystania tych materiałów.
 • Składając zamówienie Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów, które zostaną wydrukowane oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 • Serwis zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zamówienia jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia przepisów ustawowych lub praw osób trzecich.

2)      Dostawa produktów

 • Chwilą wydania towaru jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).
 • Produkty itaaz.pl są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
 • Opłaty związane z dostawą (patrz cennik dostaw) w całości ponosi Klient.

7.       Projektant – Użytkownik Serwisu, który udostępnia Klientom i innym Projektantom swoje projekty oraz udziela Serwisowi nieograniczonej terytorialnie oraz odpłatnej licencji na ich wydruk na dostępnych w Serwisie Produktach.

1)      Projektant otrzymuje sklep na podstronie Serwisu. Umowa pomiędzy Serwisem a Projektantem zawarta jest na czas nieokreślony

2)      za sprzedaż każdego opłaconego przez Klienta Produktu z projektem Projektanta, Projektant otrzymuje wynagrodzenie.

3)      Projektant może podwyższyć cenę standardowego produktu, na którym umieścił swój Projekt, wówczas w przypadku zakończonej zapłatą sprzedaży Produktu w Serwisie wynagrodzenie Projektanta za udzieloną licencję o której mowa w pkt 7 będzie wynosiło różnicę pomiędzy ceną produktu standardowego dostępnego w sklepie, a ceną ustaloną przez Projektanta pomniejszoną o podatek VAT.

4)      Zapisanie wynagrodzenia na rachunku Projektanta następuje nie wcześniej niż 14 dni od wpłynięcia płatności, o ile płatność nie zostanie wycofana przed upływem tego okresu. Projektantowi nie przysługuje wynagrodzenie za sprzedane Produkty, jeśli Klient zwróci produkt otrzymując zwrot pieniędzy.

5)      Wypłata wynagrodzenia jest możliwa po przesłaniu przez Projektanta prośby do  Serwisu. Wypłata wykonywana jest do dziesiątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczyła prośba. Wypłata nie może następować częściej niż raz w miesiącu i łączna kwota środków dostępnych na saldzie nie może być niższa niż 200 zł.

6)      Wynagrodzenie jest wyrażone w kwocie brutto. W przypadku Projektantów nie będących czynnymi płatnikami VAT, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę netto.

7)      W przypadku Projektantów, będących osobami fizycznymi, udzielającymi licencji poza działalnością gospodarczą, wypłata zgromadzonych środków pomniejszona jest o wysokość zaliczki na podatek dochodowy opłacony przez Serwis za Projektanta.

8)      Projektant ma prawo używania otrzymanych od Serwisu banerów reklamowych i zdjęć produktów poza Serwisem w celu reklamowania Produktów i współpracy z Serwisem.

9)      Aby ułatwić Klientom znalezienie Projektu każdy dostarczony przez Projektanta do Serwisu nowy Projekt powinien mieć swoją nazwę, opis i słowa kluczowe dostosowane do wymogów serwisu.

10)   Projektant jest zobowiązany do informowania Serwisu o wszelkich zmianach swoich danych adresowych oraz bankowych.

11)   Projektant umieszczając w Serwisie Projekty udziela Serwisowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Projektów graficznych, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych w Serwisie, w celu realizacji usług, sprzedaży wydrukowanych Projektów oraz użytkowania, w tym do publikowania, powielania i udostępniania w połączeniu z innymi dziełami w celach reklamowych Projektów przekazanych Serwisowi przez Projektanta oraz korzystania z Projektu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową oraz zapisu magnetycznego;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową (w tym na dowolnych nośnikach danych oraz we wszystkich sieciach umożliwiających transmisję utworów), zapisu magnetycznego, drukarską (w tym druk cyfrowy) i dowolnymi metodami reprograficznymi;
c) wprowadzania do pamięci komputera,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
f) tworzenia egzemplarzy Projektu (których właścicielem stanie się Usługodawca),
g) sprzedaży w nieograniczonej liczbie wytworzonych egzemplarzy Wzoru Grafiki.

12)   Licencja, o której mowa w punkcie 12 powyżej zostaje udzielona na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta Projektanta w Serwisie itaaz.pl

13)   Projektant oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w postaci wzorów graficznych, graficzno-słownych i nazw, które przekazał Serwisowi lub też że uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgodny na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji oraz, że nie narusza przepisów ustawowych i praw osób trzecich. Projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy materiał nie narusza praw osób trzecich.

14)   Serwis zastrzega sobie prawo odmówienia dołączenia Projektu do zbioru oferowanych Produktów, jeśli zachodzi podejrzenie  naruszenia przepisów ustawowych lub praw osób trzecich. W przypadku gdy osoby trzecie dochodzą uzasadnionych roszczeń w wyniku naruszenia ich praw, Serwis upoważniony jest do zatrzymania wynagrodzenia dla Projektanta do czasu wyjaśnienia sporu prawnego

15)   Projektant jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Serwisu, jeśli osoba trzecia dochodzi swoich roszczeń względem Projektanta

8.       Projekt i prawa autorskie

 • Przesłanie plików zdjęciowych i grafik przez Klienta lub Użytkownika jest równoznaczne z przestrzeganiem prawa autorskiego. W przestrzeganiu tego prawa Serwis zdany jest wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.
 • Jeżeli zlecenie wykonane przez itaaz.pl naruszy prawa autorskie osób trzecich, to całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Użytkownik.
 • Użytkownik w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Serwisu itaaz.pl od wszelkich roszczeń osób trzecich, których prawo zostało naruszone, a także jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Serwis w związku z dochodzeniem prawnym.
 • Zabrania się przesyłania plików niezgodnych z prawem, obraźliwych, naruszających wyznania religijne, społeczne i polityczne, plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, pornografii, plików i materiałów, które naruszają prawa prywatne oraz publiczne a także prawa autorskie.
 • Użytkownik nie będzie umieszczał w serwisie bądź wysyłał Klientom linków zewnętrznych i spamu. Użytkownik materiały promocyjne i Newsletter będzie wysyłał tylko osobom, które wyrażą na to zgodę.

9.      Polityka prywatności

1)      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca TOMART Rafał Liwarski, ul. Grażyny Bacewicz 2/50, 42-224 Częstochowa, Regon: 240319299, NIP: 949 192 55 09.

2)      Dane zbierane przez Usługodawcę są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi, do celów księgowych oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług przez Serwis. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie właściwym do prawidłowej realizacji usług zgodnie z Regulaminem, w tym firmom kurierskim, spedycyjnym, operatorom systemów płatności.

3)      Prosimy o następujące dane:

i.      Login i hasło – w celu logowania do Serwisu.

ii.      Adres e-mail – w celu komunikacji z Serwisem.

iii.      Imię  i nazwisko

iv.      Adres do korespondencji

v.       Numer telefonu.

4)      W celu realizacji usług Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne dla charakteru usługi.

5)      Dane osobowe Użytkowników są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT.

6)      W każdej chwili zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz może zażądać ich usunięcia z Serwisu.

7)      Serwis stosuje pliki cookies, które stanowią dane informatyczne. Dzięki nim Serwis ma możliwość dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

8)      W ramach Google Analytics Serwis korzysta z plików cookies w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu korzystania z Serwisu. Dzięki nim Google tworzy raporty związane z ruchem i korzystaniem z internetu. Możesz zablokować lub usunąć pliki cookies Google w ustawieniach przeglądarki. W takiej sytuacji niektóre funkcje Serwisu mogą działać niepoprawnie.

10.   Reklamacje

1)      Reklamacje można składać drogą elektroniczną (pod adres biuro@itaaz.pl) lub też pisemnie na adres: ul. Grażyny Bacewicz 2/50, 42-200 Częstochowa.

2)      Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, w tym czasie Klient otrzyma na adres e-mail decyzję nt. reklamacji.

3)      W sytuacji gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do zgłoszonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie produktu na adres  ul. Grażyny Bacewicz 2/50, 42-200 Częstochowa na koszt Usługodawcy.

4)      Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.

5)      Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu ze względu na przedmiot usługi o właściwościach ściśle określonych przez Klienta.

11.   Postanowienia końcowe

1)      Itaaz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu itaaz.pl po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2)      Użytkownik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę serwisu. Każde działanie będzie zgłaszane do Sądu Rejonowego.

3)      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

4)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5)      Właściciel serwisu ma prawo usuwać treści, grafiki, zdjęcia pliki, które naruszają prawa serwisu. Ma również prawo do zawieszania kont Użytkowników, którzy naruszają tych praw bądź działają na szkodę serwisu.